Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, factuur en overeenkomst gesloten tussen MGLSK en de Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MGLSK, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40
  euro).
 3. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is MGLSK bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is MGLSK bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien MGLSK de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is MGLSK niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Een tekortkoming kan niet aan MGLSK of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 5. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na oplevering, te onderzoeken. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het Product schriftelijk aan MGLSK gemeld te worden.
 6. MGLSK is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van MGLSK en dit tot een maximaal bedrag van de gefactureerde producten / diensten. MGLSK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. MGLSK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MGLSK is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MGLSK kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MGLSK zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 8. Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van MGLSK. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen en diensten over op de wederpartij vanaf het ogenblik van levering of ingebruikname.
 9. MGLSK behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tenzij anders overeengekomen tussen MGLSK en de wederpartij.
 10. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd, zijnde tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.
 11. Voorschoten en tussentijdse betalingen worden niet terugbetaald bij de ontbinding van het contract.
 12. Voor alle geschillen tussen de partijen, is uitsluitend de Rechtbank van Hasselt bevoegd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierboven vermeld.
 • MGLSK: MGLSK bv, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0794.316.865
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen _MGLSK en de wederpartij.
 • Product / dienst: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en MGLSK
 • Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product/dienst heeft afgenomen.


Tot stand gekomen op 01/12/2022.
Algemene Voorwaarden MGLSK bv, gevestigd aan Stevoortse Kiezel 238, 3512 Stevoort
ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer: 0794.316.865